Danh sách các cơ sở

Savor Giảng Võ

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 5263

Địa chỉ: 207 Giảng Võ, Hà Nội

Savor Nguyễn Chánh

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 6960

Địa chỉ: 22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

Giờ mở cửa: 7h - 21h T2-CN

Điện thoại: 036 412 6361

Địa chỉ: 126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Quan Hoa

Giờ mở cửa: 7h - 21h T2-CN

Điện thoại: 036 412 3831

Địa chỉ: 69 Quan Hoa, Hà Nội

Savor Phùng Hưng

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 0355

Địa chỉ: 34 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông

Savor Thợ Nhuộm

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 7697

Địa chỉ: 49B Thợ Nhuộm, Hà Nội

Savor Lạc Trung

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 9094

Địa chỉ: 342 Lạc Trung, Hà Nội

Savor Phạm Ngọc Thạch

Giờ mở cửa: 7h - 22h T2-CN

Điện thoại: 036 412 1235

Địa chỉ: 105 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

Savor Giảng Võ

036 412 5263
7h - 22h T2-CN
207 Giảng Võ, Hà Nội

Savor Nguyễn Chánh

036 412 6960
7h - 22h T2-CN
22 Nguyễn Chánh, Hà Nội

Savor Hồ Tùng Mậu

036 412 6361
7h - 21h T2-CN
126 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Savor Quan Hoa

036 412 3831
7h - 21h T2-CN
69 Quan Hoa, Hà Nội

Savor Phùng Hưng

036 412 0355
7h - 22h T2-CN
34 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông

Savor Thợ Nhuộm

036 412 7697
7h - 22h T2-CN
49B Thợ Nhuộm, Hà Nội

Savor Lạc Trung

036 412 9094
7h - 22h T2-CN
342 Lạc Trung, Hà Nội

Savor Phạm Ngọc Thạch

036 412 1235
7h - 22h T2-CN
105 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội